Priser & Vilkår

Timeprisen vil variere med oppdragets karakter og vanskelighetsgrad, og skal stå i forhold til oppdragets evt. økonomiske verdi. Med unntak av helt enkle oppdrag, skal klienten ha en oppdragsavtale hvor rammene for oppdraget fremgår, og hvor de generelle avtalevilkår vedlegges.

Timeprisen er gjenstand for vurdering ved inngåelse av oppdraget. Det tas utgangspunkt i 1.600,- inkl. mva, men for klienter med svak økonomi, eller ved oppdrag av særlig karakter eller over tid, benyttes lavere satser etter avtale.

For personer/næringsdrivende som har behov for hyppige konsultasjoner av ulik karakter, kan det inngås avtaler med fastpris, evt i kombinasjon med timepris.

I en del saker benyttes den offentlige salærsats som for tiden er 1.020,- + mva = kr. 1.275(2017)

Fri Retshjelp/fri sakførsel

Det offentlige betaler i en del tilfeller for bistand fra advokat. For de alvorligste saker ytes bistanden uavhengig av klientens økonomi  (“uten behovsprøving”). I andre tilfeller må klienten har en svak økonomi (“med behovsprøving”). Det skal i slike tilfeller også betales en egenandel.

Grensene for saker med behovsprøving er pr 2017 som følger:
Enslige: brutto årsinntekt/trygd under 246.000,-.
Par: samlet brutto årsinntekt/trygd under 369.000,-.
Netto formue må ikke overstige 100.000,-, men det kan søkes dispensasjon hvis formuen er bundet i alminnelig bolig e.l.

Vi anbefaler deg å kontakte oss direkte for å få avklart om din sak omfattes av slike ordninger eller ikke. Slik avklaring er gratis.